2.1 Η έννοια της οργάνωσης2.2 Διαχείριση ανθρώπινων πόρων2.3 Στόχοι2.4 Λήψη αποφάσεων