4.1 Συμπεριφορά του καταναλωτή και οικονομική πραγματικότητα4.2 Οικογενειακό εισόδημα – Προϋπολογισμός4.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της καταναλωτικής συμπεριφοράς