Καρυστινού Φωτεινή, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας